21 de gen. 2019

The Best Men Can Be

L’anunci de Guillette The Best Men Can Be (El millor que els homes poden ser) ha despertat una onada de crítiques per part de grups antifeministes, activistes pels "drets dels homes" i publicacions d’ultradreta, que consideren que Guillette menysprea els homes i els “castra”, en no deixar-los ser com són.

L’anunci ha estat dirigit per Kim Gehrig, directora d'altres campanyes com This Girl Can o Viva la vulva. Guillete no és l’única firma que ha decidit adoptar la igualtat com a bandera. També Axe, que en el passat mostrava una masculinitat molt tradicional, ha canviat en els darrers anys i la seua campanya Is It Ok For Guys mostra joves de diferents ètnies, corporalitats, identitats sexuals i orientacions que es permeten dubtar sobre com se suposa que ha de ser un home de veritat (dur, homòfob, etc.).

Podeu comentar el vídeo o traduir al valencià el text de la campanya que incloem més avall.The Best Men Can Be: 

Thirty years ago, we launched our The Best A Man Can Get tagline.

Since then, it has been an aspirational statement, reflecting standards that many men strive to achieve.
But turn on the news today and it’s easy to believe that men are not at their best. Many find themselves at a crossroads, caught between the past and a new era of masculinity. While it is clear that changes are needed, where and how we can start to effect that change is less obvious for many. And when the changes needed seem so monumental, it can feel daunting to begin. So, let’s do it together.

It’s time we acknowledge that brands, like ours, play a role in influencing culture. And as a company that encourages men to be their best, we have a responsibility to make sure we are promoting positive, attainable, inclusive and healthy versions of what it means to be a man. With that in mind, we have spent the last few months taking a hard look at our past and coming communication and reflecting on the types of men and behaviors we want to celebrate. We’re inviting all men along this journey with us – to strive to be better, to make us better, and to help each other be better.
From today on, we pledge to actively challenge the stereotypes and expectations of what it means to be a man everywhere you see Gillette. In the ads we run, the images we publish to social media, the words we choose, and so much more.

As part of The Best Men Can Be campaign, Gillette is committing to donate $1 million per year for the next three years to non-profit organizations executing programs in the United States designed to inspire, educate and help men of all ages achieve their personal “best” and become role models for the next generation.

Our tagline needs to continue to inspire us all to be better every day, and to help create a new standard for boys to admire and for men to achieve… Because the boys of today are the men of tomorrow.

We’ve all got work to do. And it starts today.

27 comentaris:

Emilio West ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llançarem el nostre lema “The Best A Man Can Get”

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir. Però encenga les notícies de hui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aqueix canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a *Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya “The Best Men Can Be”, Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "personalitat millor i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball a fer. I comença hui.

Maria Laffitte ha dit...

Hui vol traduir aquest text perquè les persones puguen entendre molt més fàcil.

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llancem el nostre lema *The *Best A Man Ca *Get.

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir.
Però encenga les notícies de hui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aqueix canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.
A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a *Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya *The *Best *Men Ca Be, *Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "personalitat". millor ”i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball que fer. I comença hui.

Jaume Ward ha dit...

Traducció del tex al valencià

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, vam llançar el nostre “The Best A Man Can Get tagline”.

Des de aleshores, ha estat una declaració d'aspiració, que reflecteix les pautes que molts homes s'esforcen per assolir.
Però activar les notícies d'avui i és fàcil creure que els homes no estan en el millor dels casos. Molts es troben en una cruïlla, capturats entre el passat i una nova era de masculinitat. Tot i que està clar que calen canvis, on i com podem començar a fer efectius, aquest canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar desalentador començar. Així que ho fem junts.

És hora de reconèixer que les marques, com la nostra, tenen un paper important en la influència de la cultura. I com una empresa que anima els homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que estem promovent versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser home. Tenint en compte això, hem passat els últims mesos observant amb força la nostra comunicació anterior i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i conductes que volem celebrar. Invitem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres: ens esforcem per ser millors, per fer-nos millors i per ajudar-nos a ser millors.
A partir d'avui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on vegeu Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem a les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya The Best Men Can Be, Gillette es compromet a donar un milió de dòlars anuals durant els propers tres anys a organitzacions sense ànim de lucre que executin programes als Estats Units dissenyats per inspirar, educar i ajudar a homes de totes les edats a assolir els seus " millor "i es converteixen en models per a la propera generació.

El nostre tagline ha de seguir inspirant-nos a tots per ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els nens admirin i que els homes aconsegueixin ... Perquè els nois d'avui són els homes de demà.

Tots tenim feina per fer. I comença avui.

Ernesto West ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, vam llançar el nostre “Los Mejore Hombres pueden ser” tagline.

Des de llavors, ha estat una declaració d'aspiració, que reflecteix les pautes que molts homes s'esforcen per assolir.
Però activar les notícies d'avui i és fàcil creure que els homes no estan en el millor dels casos. Molts es troben en una cruïlla, capturats entre el passat i una nova era de masculinitat. Tot i que està clar que calen canvis, on i com podem començar a fer efectius, aquest canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar desalentador començar. Així que ho fem junts.

És hora de reconèixer que les marques, com la nostra, tenen un paper important en la influència de la cultura. I com una empresa que anima els homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que estem promovent versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser home. Tenint en compte això, hem passat els últims mesos observant amb força la nostra comunicació anterior i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i conductes que volem celebrar. Invitem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres: ens esforcem per ser millors, per fer-nos millors i per ajudar-nos a ser millors.
A partir d'avui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on vegeu Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem a les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya The Best Men Can Be, Gillette es compromet a donar un milió de dòlars anuals durant els propers tres anys a organitzacions sense ànim de lucre que executin programes als Estats Units dissenyats per inspirar, educar i ajudar a homes de totes les edats a assolir els seus " millor "i es converteixen en models per a la propera generació.

El nostre tagline ha de seguir inspirant-nos a tots per ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els nens admirin i que els homes aconsegueixin ... Perquè els nois d'avui són els homes de demà.

Tots tenim feina per fer. I comença avui.

Sheila Butler 1ºBach H ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llancem el nostre lema “The Best A Man Can Get”.

Des de llavors, ha sigut una declaració d’aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s’esforcen per aconseguir. Però encenent les notícies de hui, és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla atrapats entre el passat i una nova era de masculinitat. És clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aquest canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjadora començar. Aleshores, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser millors, tenim la responsabilitat d’assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d’homes i comportaments que volem celebrar. Invitem a tots els homes al llarg d’aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i a ajudar-nos a ser millors.
A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home en totes les parts on es veu Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya «The Best Men Can Be», Gillette es compromet a donar $1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense fins de lucre que executen programes en els Estats Units i dissenyats per a inspirar, educar i ajudar a homes de totes les edats a aconseguir la seua «personalitat i convertir-se en models per a la pròxima generació».

El nostre lema ha de seguir inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els arriben a ell... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball a fer i comença hui.

Noelia Mill i Ana Zambrano ha dit...

Els millors hòmens que poden ser:

Trenta anys abans, nosaltres llançàvem el nostre eslogan “El millor que un home pot aconseguir”
Des de llavors, ha sigut un fet inspiracional, reflectant estàndars de que molts hòmens s’han d’esforçar per aconseguir-ho.

Però tornant al present en les notícies, es veu que l’home no és el millor. Molts es troben a ells mateixos en unes cruïlles, pressos entre el passat I una nova era de masculinitat. Mentre que estan clars els canvis necessaris, on I com podem començar a fer efectiu aquest canvi és menys obvi per a la resta. I quan els canvis necessitats pareguen tan importants, poden abrumadors al seu inici.Aleshores, anem a fer-ho junts.

És hora de reconèixer que les marques, com la nostra, tenen un paper important en la influència de la cultura. I com una empresa que anima els hòmens a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que estem promovent versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser home. Tenint en compte això, hem passat els últims mesos observant amb força la nostra comunicació anterior i futura, i reflexionant sobre els tipus d'homes i conductes que volem celebrar. Invitem a tots els hòmens al llarg d'aquest viatge amb nosaltres: ens esforcem per ser millors, per fer-nos millors i per ajudar-nos a ser millors.
A partir d'avui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem a les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya «Els millors hòmens que poden ser», Gillette es compromet a donar un milió de dòlars anuals durant els propers tres anys a organitzacions sense ànim de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per inspirar, educar i ajudar a hòmens de totes les edats a assolir els seus " millors "i es converteixen en models per a la propera generació.

El nostre eslogan ha de seguir inspirant-nos a tots per ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i que els hòmens aconsegueixen ... Perquè els xiquets d'avui són els hòmens de demà.

Tots tenim feina per fer. I comença avui.

Yael Davidson ha dit...

Em vaig a centrar a traduir aquest text:
"Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llançarem el nostre lema “The Best A Man Can Get”

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir. Però encenga les notícies de hui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aqueix canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a *Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya “The Best Men Can Be”, Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "personalitat millor i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball a fer. I comença avui".

Àngela Wolf 1º Bach. C. ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llançàrem el nostre lema "The Best A Man Can Get".

Des d'eixe moment, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir.
Però si encens les notícies actuals, és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aqueix canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Estem convidant a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres a esforçar-nos per ser millors, a millorar i a ajudar a altres a ser millors.

A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya "The Best Men Can Be", Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua millor versió d'ells mateixos i convertir-se en models a seguir per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball per a fer. I aquest comença hui.

Angela Wolf 1º Bach. C. ha dit...

Ni futbolistes, ni passejos de fulla, ni futbolistes, ni missatges masclistes; l'últim anunci de Gillete atalla de ple la masculinitat tòxica que coneixiem fins ara en la qual és una de les seues campanyes publicitàries més arriscades i polèmiques fins ara: "The Best Men Can Be".

Gillette ha volgut posar el focus en la masculinitat tòxica en una campanya que han cridat "El millor que els homes poden ser". El vídeo de la iniciativa mostra diferents comportaments relacionats amb aquest concepte: xiquets que pateixen bullying o cyberbullying, homes que assetgen a dones, la sexualització de la dona i una excusa constant per a justificar tot l'anterior: "Així són els xics!". Després, l'anunci estableix que els escàndols d'assetjament sexual a Hollywood i el naixement del moviment #MeToo van ser un punt de no retorn i que és el moment que els homes facen el possible per a millorar el món i per a millorar ells.

A pesar que aquesta campanya defensa un model d'home més real i sa, han sigut moltes les crítiques que ha rebut aquesta per grups “antifeministes”, activistes pels "drets dels homes" i publicacions d’ultradreta. No es van fer esperar les opinions de figures com la comentarista conservadora Ann Coulter, el columnista d'ultradreta Jim Hoft, els youtubers antifeministes Mark Dice i Stefan Molyneux, l'actor James Woods o el sempre ineludible presentador britànic Piers Morgan.

Aquests van criticar aquesta campanya atés que consideraven que els homes han de ser homes, masculins, i que aquest anunci simplement es tractava de “xorrades de postureo ètic i correcció política”.

La veritat és que és molt trist que persones tan influents com aquestes donen suport a aqueixa classe d'ideals. En comptes d'aplaudir una campanya tan reivindicadora i necessària per a la nostra societat, es critica, per què?
Si volem canvis en la nostra societat, com bé s'ha referit en l'anunci, hem de lluitar i treballar junts. No és fàcil millorar una societat, però és possible, i anuncis com aquests, que tenen tanta repercussió mediàtica, són necessaris i faciliten aquest treball.

Carla Becker i Alejandra Addams 1ºBach. H ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llancem el nostre lema *The *Best A Man Ca *Get.

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir.
Però encenga les notícies de hui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aqueix canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.
A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a *Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya *The *Best *Men Ca Be, *Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "personalitat". millor ”i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball que fer. I comença hui.

Maria Addams 1º Batx H ha dit...

Fa trenta anys, vam llançar el nostre lema “The Best A Man Can Get”

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir. Però al encendre les notícies de hui és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en un encreuament, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aquestos canvis és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, abastables, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.
A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya “The Best Men Can Be”, Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "personalitat millor i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball a fer. I comença hui.

Lucia Becker 1BachC ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, vàrem llançar el nostre lema “The Best A Man Can Get”.

Des d'eixe moment, ha sigut una declaració d’aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s’han esforçat per aconseguir. Però si encens les notícies de hui en dia és molt fàcil creure que els homes no es troben en el seu millor moment. Molts d’ells es troben en una cruïlla, atrapats al passat i en una nova era de masculinitat. Si bé està clar que es necessiten canvis, però on i com podem començar a fer eixos canvis és menys obvi per a alguns. I a més, quan els canvis són necessaris pareixen molt grans i pot paréixer difícil començar. Aleshores anem a fer-lo junts.

És hora que reconeixem que les marques, com la nostra, tenen un paper d’influència de la cultura. I com les empreses diu convenç que els homes són el millor, tenen la responsabilitat, d’assegurar-se de promoure versions positives assolibles, inclusives i saludables del que significa ser home. Amb això en la ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d’homes i comportaments que volem celebrar. Invitem a tots els homes al llarg d’aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.

Des de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que ser un home en tots llocs. En els anuncis i les imatges a les xarxes socials que publiquem, les paraules que escollim i molt més.

Com a part de la campanya “The Best Men Can Be”, Gillete es compromet a donar 1 milió de dòlars per anys durant els pròxims tres anys a organitzacions sense fins de lucre que fan programes a E.E.U.U dissenyats per inspirar, educar i ajudar a homes de totes les edats a aconseguir la seua personalitat millor i convertir-se en models per a la següent generació.
El nostre lema ha de continuar inspirant-se en ser millor cada dia, i ajudar-nos a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i els homes puguen aconseguir... Perquè els xiquets de hui són els homes de demà.

Tots tenim treball per fer. I comença hui.

Mireia Addams ha dit...

El que jo crec que aquest video vol mostrar al públic és que la societat està marcada per unes actituds o altres, segons sigues xic o xica i això causa que si algú s’ix d’aquestes característiques o actituds tinguen la resta de les persones el poder i el dret de fer-li assetjament escolar o assetjar-li per internet.

El video es centra principalment en les actituds dels homes i es pot observar situacions com: un xiquet patint bullying per no seguir aquestes actituds, en un programa de televisió fer la gràcia d’un home manosejar a una dona mentre cuina, videoclips de cançons amb xics presumint amb moltes xiques semi-nues al seu voltant, en una reunió el cap li lleva importància a la paraula de la dona,etc. I tot això sempre porta la mateixa excusa: Els homes són homes.

El que proposa aquest anunci és òbviament el canvi. La majoria de les persones estem d’acord amb què la mentalitat de molta gent ha de canviar però pràcticament ningú fa res per canviar aquest fet. Una proposta davant aquesta situació seria com es diu al vídeo que els homes a banda de no tindre actituds com les del video que si ven a un o altres homes tenint aquest comportament ho digueren amb la finalitat que desapareguen certs comportaments.

Per exemple si un home es troba al cerrer i veu que un altre està piropejan a una xica el correcte seria defensar a la xica i fer entrar en raó a l'altre xic de que el que està fent no està bé o no permetre si esta un xic amb el seus amics que intimiden a una xica que passa pel carrer dint-li coses manifertar-se oposant-se a la vomitiva situació.

Un altre exemple pot ser no riure de les gracies, bromes o xistes masclistes als dinars familiars, no deixar que les dones de la familia façen totes les feines als dinars, etc.

Mireia Addams ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, varem llaçar el nostre lema “The Best A Man Can Get”.

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflectix els estàndards que molts hòmens s'esforcen per aconseguir. Però veient les notícies de hui és fàcil creer que els homes no estan en el millor moment. Molts es troben en un encreuament, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si, està clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar eixe canvi és menys obvi per a molts. Quan els canvis necessaris pareixen tan monumentals, pot paréixer descoratjador començar. Doncs, fem-ho junts.

És hora de reconeixer que les marques, com la nostra, exercixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser els millors, tenim la responsabilitat d'assegurar de promoure versions positives, abastables, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem pasat els últims mesos examinant detengudament la nostra comunicació pasada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Invitem a tots els hòmens al llarg d'este viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.
A partir de avui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home en totes parts on es veu a Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya The Best Men Can Be, Gillette es compromet a donar 1 milió de dolars per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense fins de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar als homes de totes les edats a aconseguir la seua millora personal i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de seguir inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard que els xiquets admiren i perquè els homes aconseguigueren ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball que fer. I comença hui.

Santiago Paul 1º Humanitats ha dit...

Els millors homes poden ser:
Fa trenta anys, vam llançar el nostre lema “The Best A Man Can Get”.
Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions que reflecteix els estàndars que molts homes s'esforcen per aconseguir.
Però a l'encendre les notícies actuals, és fàcil de creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de masculinitat. És clar que necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aquest canvi que és menys obvi per a molts. Quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Així que fem-ho junts.
És hora que reconeguem les marques, com la nostra, jugen un rol n'influencia de la cultura. I com una empresa que engresca als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, realitzables, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos mirant amb força la nostra passada comunicació i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a fer-nos millors i ajudar a altres a ser millors. A partir d'avui, prometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu Gillete. Als anuncis correm les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.
Com a part de la campanya “The Best Men Can Be”, Gillete es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a no organitzacions de benefici que executem programes dins dels Estats Units, dissenyats per a inspirar, educar i ajudar als homes de totes les edats a aconseguir la seua millor versió personal i convertir-se en models a seguir per a la pròxima generació.
El nostre lema ha de continuar per inspirar-nos a tot nosaltres per a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i els homes aconsegueixen... Perquè els xiquets d'avui en dia són els homes de demà.
Tots tenim treball per fer. I aquest comença avui.

Vanessa Stone ha dit...

Fa trenta anys, llançàrem el nostre lema “The best men can be”

Des d’aleshores, aquest ha sigut una aspiració, un exemple a seguir, reflectint els estàndards que molts homes s’esforcen per aconseguir.
Però veient les notícies és fàcil pensar que els homes no estan sent la seua millor versió. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre la passada i la nova era de la masculinitat. Mentre que és clar que el canvi és necessari, on i com començar és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen monumentals, començar pot resultar intimidant. Aleshores, fem-ho junts.

Ja és hora que reconeguem que les marques, com la nostra, juga un paper important influint en la cultura. I com una companyia que anima als homes a ser la millor versió d’ells mateixos, tenim la responsabilitat d’assegurar-nos que estem promovent versions positives, assolibles, inclusives i sanes del que realment significa ser un home. Tenint això en compte, hem passat els últims mesos tirant la vista enrere a la nostra passada i vinent comunicació i reflex dels tipus d’homes que volem celebrar. Invitem a tots els homes al llarg d’aquest viatge amb nosaltres –per esforçar-nos per ser millors, fer-nos millors, i ajudar-nos a ser millors.
Des de hui, ens comprometem a reptar els estereotips i expectatives del que significa ser un home en cada lloc on aparega Gillette. En els anuncis, les imatges que publiquem a les xarxes socials, les paraules que escollim, i molt més.

Com a part de la campanya “The best men can be”, Gillette donarà un milió de dòlars a l’any durant els pròxims tres anys a organitzacions dels Estats Units sense ànim de lucre que desenvolupen programes dissenyats per a inspirar, eduquen i ajuden als homes de totes les edats a aconseguir ser la millor versió d’ells mateixos i convertir-se en un model a seguir per a les generacions futures.

El nostre lema necessita continuar inspirant-nos a tots a ser millors cada dia, i a ajudar-nos a crear un nou estàndard a admirar per als xics i a aconseguir per als homes.

Tenim treball per fer. I comença hui.

Jorge Davidson (1 BATX C) ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llançarem el nostre lema “The Best A Man Can Get”

Des d’eixe dia, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir. Però pose les notícies de hui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aqueix canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar desmoralitzador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que impulsa als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors. A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotipus i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya “The Best Men Can Be”, Gillette es compromet a donar 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "millor personalitat i convertir-se en models per la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball a fer. I començem hui.

Adrian Wolf 1ºH ha dit...

Bon dia, avui traduiré el text “The Best Men Can Be”:

Fa trenta anys, vam llançar el nostre lema: “El millor que un home pot aconseguir”.

Des d'aleshores, ha sigut una afirmació d'aspiració, plasmant els nivells als quals molts homes s'esforcen per aconseguir-ho.
Però encendre les notícies avui i és fàcil de creure que els homes no són al seu millor. Molts es troben a una encrocada per elegir entre el passat i la nova era de la masculinitat. Mentre que és clar que els canvis són necessaris, on i com podem començar per efectuar que el canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessitats semblen tan monumentals, pot paréixer desplantador començar. Aleshores, fem-ho junts.

És hora de reconéixer que les marques, com la nostra, juguen un paper en la cultura de la influència. I com a empresa això dóna valor als homes per ser el seu millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que estem promovent en positiu, assolible, versions inclusives i sanes del que significa ser un home. Amb això a la ment, hem estat els últims mesos donant una forta mirada enrere i les pròximes comunicacions i plasmant els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Estem convidant tots homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres – per a esforçar-se a ser millor, per fer-nos millor, i per ajudar als altres a ser millor.


D'avui endavant, ens prometem activament a desafiar els estereotips i expectatives de què significa ser un home en tots els llocs on veges una Gillette. Als anuncis que publiquem, les imatges que publiquem a les xarxes socials, els mots que triem, i molt més.

Com a part de la campanya “Els millors homes poden ser”, Gillette es compromet a donar $1 milions per any pels pròxims tres anys a ONG que executen programes dins els Estats Units dissenyats per inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir el seu “millor” i tornar-se models de referència per a la següent generació.

El nostre lema necessita continuar per inspirar-nos a tots a ser millor cada dia, i per ajudar a crear un nou estàndard per a l’admiració dels xiquets i la inspiració dels homes. Perquè els xiquets d’avui seran els homes de l’endemà.

Tots tenim feina per fer. I aquesta comença avui.

Vanessa de Arco 1º BACHC ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, vam llançar el nostre The Best A Man Can Get tagline.

Des de llavors, ha estat una declaració d'aspiració, que reflecteix les pautes que molts homes s'esforcen per assolir.
Però activar les notícies d'avui i és fàcil creure que els homes no estan en el millor dels casos. Molts es troben en una cruïlla, capturats entre el passat i una nova era de masculinitat. Tot i que està clar que calen canvis, on i com podem començar a fer efectius, aquest canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar desalentador començar. Així que ho fem junts.

És hora de reconèixer que les marques, com la nostra, tenen un paper important en la influència de la cultura. I com una empresa que anima els homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que estem promovent versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser home. Tenint en compte això, hem passat els últims mesos observant amb força la nostra comunicació anterior i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i conductes que volem celebrar. Invitem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres: ens esforcem per ser millors, per fer-nos millors i per ajudar-nos a ser millors.
A partir d'avui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on vegeu Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem a les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya The Best Men Can Be, Gillette es compromet a donar un milió de dòlars anuals durant els propers tres anys a organitzacions sense ànim de lucre que executin programes als Estats Units dissenyats per inspirar, educar i ajudar a homes de totes les edats a assolir els seus " millor "i es converteixen en models per a la propera generació.

El nostre tagline ha de seguir inspirant-nos a tots per ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els nens admirin i que els homes aconsegueixin ... Perquè els nois d'avui són els homes de demà.

Tots tenim feina per fer. I comença avui.

Helena Campoamor 1 Arts ha dit...

Aquesta campanya publicitaria de Guillette, que es titula “The Best Men Can Be”, tracta de fer pensar i reaccionar a la societat.

Per a mi, el que tracta de fer Gillette amb aquest anunci és fer reaccionar i conscienciar a les persones de com ha de ser el futur. És a dir, pense que volen fer veure com totes les actituds masclistes, xenòfobes i homòfobes a soles fomenten el retrocés i que una actitud de respect a soles farà que tinguem un futur millor i que les generacions futures, els futurs joves i adults, sàpien en cada moment que on terminen els seus drets i és on comencen els de l’altre. El que proposa és un canvi de mentalitat perquè aquesta societat a la qual vivim siga justa per a tots sense importar res.

En realitat, no m'impressiona que els grups antifeministes i d’ultradretes hagen fet un escàndol de tot això, i la veritat és que m’alegre. M’alegre del fet que hagen sentit que han de fer alguna cosa perquè d’aquesta manera veiem com ells mateixos tenen por del progrés de la societat, i la veritat és que si no l’estiguérem aconseguint no haurien dit res. Aleshores, estem fent alguna cosa bé perquè aquestes persones que a soles volen intimidar hagen sigut els que se senten intimidats.

Poc a poc estem aconseguint el canvi que tant necessitem, i m’agrada veure com moltes marques també fomenten aquest canvi. Pense que en un futur totes aquestes campanyes no seran necessàries perquè tindrem una societat on totes les persones estaran conscienciades que tots som persones i tenim els mateixos drets.

Tayra de Burgos i Rodrigo Wolf ha dit...

Els xiquets de hui són els homes de matí. La masculinitat és el conjunt de característiques que representen a l'home, però actualment açò ha canviat, no cal que sigues masculí només per ser home, molts homes no adapten estes característiques i no per això deixen de ser-ho. Però, actualment és necessària? Per a aquest gènere és una obligació això de ser masculins, ja que si és al contrari ja no els veuran igual.

En aquest vídeo es comenten diversos punts de vista de la masculinitat, i s'explica el que comporta a la masculinitat tòxica. Aquesta masculinitat tòxica representa una idea equivocada del que significa ser home, és un extrem on l'home pensa que per a demostrar la seua masculinitat ha de ser violent, agressiu, mal educat, grosser i brut.

Quant als diversos punts de vista, al principi comença explicant que els xiquets veuen i aprenen tot el que fan els majors, i això ho deuen de tindre en compte a l'hora de jutjar a un altre home per la seua orientació sexual, ja que continua sent home, però això els xiquets no ho entenen i creuran que per tindre diferent gust deixa de ser home. Un altre concepte que mencionava és que els homes han d'estar tots units i ajudar-se entre ells, ja que no es donen compte que es jutgen mútuament i així només empitjoraren la manera de veure el seu propi gènere. En relació amb açò també han d'ajudar en casos de violació per part d'un home a una dona, evitant unir-se a esta acció i assenyalar i dir que és el correcte.

Actualment els homes tenen més llibertat d'expressió sense ser tan jutjats que fa anys, ja que hui en dia molts no tenen problemes a compartir els seus gustos o maneres de veure les coses, però així i tot hi ha moltes mentalitats homòfobes i discriminatòries que pensen que l'home només és home quan és masculí, i relacionen el cuidar-se, ser sensibles, sentimentals amb el gènere oposat.

Martin de Gourney ha dit...Fa trenta anys, vam llançar el nostre lema The Best A Man Can Get.

Des de llavors, ha estat una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir.
Però encengui les notícies d'avui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé està clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aquest canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, tenen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.
A partir d'avui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot

arreu on es veu a Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem a les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya The Best Men Ca Be, Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense ànim de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per inspirar, educar i ajudar a homes de totes les edats a aconseguir el seu "personalitat". millor "i convertir-se en models per a la propera generació.

El nostre lema ha de seguir inspirant a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els nens admirin i perquè els homes assoleixin ... Perquè els nens d'avui són els homes del demà.

Tots tenim feina a fer. I comença avui.

Jaume Marston ha dit...

"Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, llançarem el nostre lema “The Best A Man Can Get”

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir. Però encenga les notícies de hui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar aqueix canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a *Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya “The Best Men Can Be”, Gillette es compromet a donar $ 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "personalitat millor i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball a fer. I comença avui".

Maria Blanchard 1batx art ha dit...

Poden ser els millors homes:

Fa trenta anys, llençarem el nostre lema The Best A Man Can Be.

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflecteix els estàndards que molts homes s'esforcen per aconseguir.
Però encenga les notícies de hui i és fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben en una cruïlla, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si bé és clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a fer aquest canvi és menys obvi per a molts. I quan els canvis necessaris semblen tan monumentals, pot semblar descoratjador començar. Llavors, fem-ho junts.

És hora que reconeguem que les marques, com la nostra, exerceixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser el millor, tenim la responsabilitat d'assegurar-nos de promoure versions positives, assolibles, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem passat els últims mesos examinant detingudament la nostra comunicació passada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Convidem a tots els homes al llarg d'aquest viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.
A partir de hui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home a tot arreu on es veu a Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya The Best A Man Can Be, Gillette es compromet a donar ($) 1 milió per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense finalitats de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar homes de totes les edats a aconseguir la seua "personalitat millor” i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de continuar inspirant-se a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard perquè els xiquets admiren i perquè els homes aconseguisquen ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball per a fer. I comença hui.

Eva Addams y Eva Gage 1ºBH ha dit...

Fa trenta anys, nosaltres vam llançar el nostre hashtag «el millor home pot aconseguir»

Des de llavors, ha sigut una declaració inspiradora, reflectant els estàndards que molts homes s'esforcen per tindre.
Tornant a les noticies actuals i est fàcil creure que els homes no estan en el seu millor moment. Molts es troben a si mateixos en una cruïlla, atrapats entre el passat i la nova era de la masculinitat. Mentre es clar que el canvi és necessari, on i quan podem començar a fer efectius aquests canvis es menys obvi per alguns. Quan els canvis necessaris semblen tan grans, pot semblar complicat al principi. Per això, anem a fer-ho junts.

Es temps que reconegam les marques, com nosaltres, jugeun un rol en la nostra cultura influenciable. Com companyia que anima als homes per ser el millors, tenim la responsabilitat d'assegurar que estem promocionant positives, assolibles, inclusives i sanes versions del que significa ser un home. Amb aquest pensament, hem passat els últims mesos mirant al nostre passat i reflectint els tipus de comportaments del homes que volem celebrar. Estem invitant a tots els homes a unir-se a aquest viatge amb nosaltres – Per que s’esforçen per ser millors, que fer que nosaltres millorem, i per ajudar-nos mutuament per millorar.

A partir d'avui, ens comprometem a desafiar els estereotips i les expectatives del que significa ser un home. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem a les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya «The Best Men Can Be», Gillette es compromet a donar un milió de dòlars anuals durant els propers tres anys a organitzacions que executen programes als Estats Units dissenyats per inspirar, educar i ajudar a homes de totes les edats a assolir els seus " millor "i es converteixen en models per a la propera generació.

El nostre tag ha de seguir inspirant-nos a tots per ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard que els xiquets admiren i que els homes aconsegueixen ... Perquè els xiquets d'avui són els homes de demà.

Tots tenim feina per fer. I comença avui.

Òscar Campoamor ha dit...

Els millors homes poden ser:

Fa trenta anys, varem llaçar el nostre lema “The Best A Man Can Get”.

Des de llavors, ha sigut una declaració d'aspiracions, que reflectix els estàndards que molts hòmens s'esforcen per aconseguir. Però veient les notícies de hui és fàcil creer que els homes no estan en el millor moment. Molts es troben en un encreuament, atrapats entre el passat i una nova era de la masculinitat. Si, està clar que es necessiten canvis, on i com podem començar a efectuar eixe canvi és menys obvi per a molts. Quan els canvis necessaris pareixen tan monumentals, pot paréixer descoratjador començar. Doncs, fem-ho junts.

És hora de reconeixer que les marques, com la nostra, exercixen un paper en la influència de la cultura. I com una empresa que encoratja als homes a ser els millors, tenim la responsabilitat d'assegurar de promoure versions positives, abastables, inclusives i saludables del que significa ser un home. Amb això en ment, hem pasat els últims mesos examinant detengudament la nostra comunicació pasada i futura i reflexionant sobre els tipus d'homes i comportaments que volem celebrar. Invitem a tots els hòmens al llarg d'este viatge amb nosaltres, a esforçar-nos per ser millors, a millorar i ajudar-nos a ser millors.
A partir de avui, ens comprometem a desafiar activament els estereotips i les expectatives del que significa ser un home en totes parts on es veu a Gillette. En els anuncis que publiquem, les imatges que publiquem en les xarxes socials, les paraules que triem i molt més.

Com a part de la campanya The Best Men Can Be, Gillette es compromet a donar 1 milió de dolars per any durant els pròxims tres anys a organitzacions sense fins de lucre que executen programes als Estats Units dissenyats per a inspirar, educar i ajudar als homes de totes les edats a aconseguir la seua millora personal i convertir-se en models per a la pròxima generació.

El nostre lema ha de seguir inspirant-nos a ser millors cada dia, i ajudar a crear un nou estàndard que els xiquets admiren i perquè els homes aconseguigueren ... Perquè els xiquets de hui són els homes del demà.

Tots tenim treball que fer. I comença avui.

Luthy de La Barre ha dit...

En aquesta entrada, ens han mostrat el polèmic i viral anunci de la multinacional Gillette ‘’The Best Men Can Be’’. Per posar un poquet en context, Gillette fa ja trenta anys que va llançar un altre anunci dirigit als homes però molt diferent d'aquest, ja que estava en una distinta època amb uns pensaments distints. Aquest d’ací agafa la temàtica del anterior, que estava basat en els canons de comportament masculins i reflexiona sobre aquests.

Per exemple, ens mostra una societat d’homes blancs heterosexuals, que des de petits observen programes masclistes, i deixen passar per alt comentaris i accions carregats amb masclisme, sense tan sols adonar-se de res. Com una escena en la qual tots els homes d’un públic estan rient descontroladament sobre una escena en la que un home toca el traser d’una dóna. O una altra en la que són un bon munt d’homes a una barbacoa i mentre els fills es peguen entre ells, els pares observen, dient que ‘’són coses d'homes’’

La veritat és que el tema d’aquest anunci m’agrada molt, i crec que és un pas molt important el tenir al cap que aquestos patrons de comportament en homes ja han de ser superats tant per les nostres societats com per les venideres.

D’altra banda, he de dir que també entenc la insatisfacció per part de moltes persones, doncs l’anunci en si encara que estiga fet amb una bona intenció, en alguna ocassió tendeix a exagerar moltíssim algunes situacions. I a més, des de molt lluny, es pot veure la intencionalitat de ‘’bonisme’’ i d’autoculpabilització en escenes en les que és l’home estranger qui corregeix a l’home blanc. Amb això no vull dir en absolut que no estiga d’acord amb què el cas es done en la vida real, només dic que en aquesta situación, se nota molt la cerca del aplaus fàcil.